Shobha Parikh

4868 San Felipe Rd Ste 120

San Jose, CA 95135