Sam K. Parsi

2010 Highland Ave

National City, CA 91950