Richard A. Davis

6574-B Oakmont Dr

Santa Rosa, CA 95409