Kurt A. Burk

4104 NE Vivion Rd

Kansas City, MO 64119