Bruce G Jones

111 W Dayton St PO Box 437

Fremont, MI 49412