Kathleen K. Temeyer

PO Box 502

Clarion, IA 50525