James C. Lanham

115 E Palm Dr

Lakeland, FL 33803