J. C. Charnitski

1830 N Main Ave

Scranton, PA 18508