Charles Zahedi

18662 MacArthur Blvd 2nd Flr

Irvine, CA 92612