Bashar Betros

248 N Main St

Southington, CT 06489