Thai K. Hur

33633 US Highway 19 N

Palm Harbor, FL 34684