Ali Fakhimi

3735 Clairemont Mesa Blvd

San Diego, CA 92117